Stadgar

STADGAR FÖR NÄSSJÖ MYNTKLUBB (827001-1763)

§ 1 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningens namn är: Nässjö Myntklubb. Klubben har sitt säte i Nässjö.
Föreningens ändamål och syfte är att samla medlemmar med intresse för numismatik och att på olika sätt öka intresset för samlande och kunskaper inom området.

§ 2 Medlemskap
Var och en med intresse för numismatik kan bli med medlem i klubben. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Avvikande avgift kan beslutas för ungdomar och familjemedlemmar. Tidigare medlem ska betala avgiften före utgången av första kvartalet. Ny medlem som betalar avgiften under sista kvartalet anses därmed även ha erlagt avgift för nästkommande år.

§ 4 Möten och arbetsordning
Årsmöte ska anordnas under mars månad. Ordinarie möten ska, om inte beslutas på månadsmöte, anordnas alla månader utom juni, juli och december.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga väljs på två år och så att succession i styrelsen sker.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt senast en vecka före mötet.
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet så att dess syften främjas. Styrelsen ska även ta egna initiativ till åtgärder som främjar föreningen.
Styrelsen eller den/de som styrelsen utser äger rätt att för föreningens räkning köpa in numismatiska objekt för senare försäljning på föreningsauktionerna eller för komplettering av klubbens samling/bibliotek.

§ 6 Föreningsauktionerna
Direkt under styrelsen ska finnas en klassningskommitté bestående av tre ordinarie medlemmar och en ersättare.
Klassningskommittén eller den/de som kommittén utser svarar även för mottagande och förvaring av auktionsmaterial, utskrift och distribution av auktionslistor samt all hantering rörande anbud.
Endast medlemmar har rätt att göra inköp på klubbens auktioner. Styrelsen avgör från fall till fall om försäljning kan medges för annans räkning.
Säljaren får inte själv eller genom ombud delta i budgivningen på eget objekt.
Generella klagomål rörande auktionsverksamheten handläggs av styrelsen. Tvister under pågående auktion avgörs av auktionsutroparen.

§ 7 Klubbens upphörande
Om klubbens verksamhet ska upphöra ska klubbens materiella tillgångar först realiseras och alla skulder regleras. Nettobehållningen ska därefter översändas till lämplig hjälporganisation.

§ 8 Regler för ändring av dessa stadgar
Ändring i stadgarna kan ske efter beslut som fattats vid två på varandra följande möten. Förslag till ändring ska skriftligen delges medlemmarna före de båda beslutstillfällena.